Endokrinologija

Zavod za endokrinologiju
Klinike za unutrašnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb, Rebro

Kišpatićeva 12
TEL 01 2376 581 / FAX 01 2376 036
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr

Ikona sekcije

Edukacijski materijali

1. Vodič za bolesnike povišenom koncentracijom prolaktina u krvi

2. Uzimanje nadomjesne terapije kortikosteroidima

3. Informacije o operacijama tumora hipofize

4. Informacije o liječenju predmiješanim inzulinima

5. Informacije o liječenju bazalnim inzulinom

6. Informacije o inzulinskom liječenju po bazal bolus shemi 

7. Informacije o liječenju inzulinskom pumpom

8. Informacije o kontinuiranom mjerenju glukoze u krvi